چه روزها كه يك به يك غروب شد نيامدي
چه اشك ها به سينه ها رسوب شد نيامدي
تمام طول هفته را به انتظارجمعه ام
دوباره صبح ظهر عصر غروب شد نيامدي

السلام عليك يا حجة الله في ارضه
السلام عليك يا ميثاق الله الذي اخذه


مهدي جان ويرانه نه آن است كه جمشيد بناكرد ويرانه نه آنست كه فرهاد فروريخت
ويرانه دل ماست كه هرجمعه به يادت ؛ صد بار بناگشت ودگر بار فروريخت!

www.mouood.org